อุปกรณ์ตรวจจับการลื่นล้มสำหรับผู้สูงอายุพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานัส สตาปอ, ฟุรซาน มามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรา สำเร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการศึกษาและสอบถามกับผู้สูงอายุ พบว่าปัญหาที่ผู้สูงอายุส่วนมากมักประสบนั่นคือปัญหาภาวะการเกิดอุบัติเหตุหกล้มยามลำพัง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ผู้จัดทำจึงอยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยลงและผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที หากไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันทีจะทำให้เกิดความเสี่ยงอันตรายและความเสี่ยงต่อชีวิตได้ เพราะผู้สูงอายุจะขาดทักษะการช่วยเหลือตัวเองโดยลำพังในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในทุกๆด้านของผู้สูงอายุดังกล่าว และอาจรุนแรงไปถึงภาวะการสูญเสียชีวิตในที่สุด ผู้จัดทำจึงสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยแจ้งข้อความเตือนอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อดําเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยออกแบบอุปกรณ์ให้มีลักษณะคล้ายเข็มขัดและติดตั้งไว้ที่บริเวณเอวของผู้สูงอายุ มีกล่องขนาดเล็กที่บรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ภายในประกอบไปด้วย NodeMCU ESP8266 เป็นบอร์ดพื้นฐานที่ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นบอร์ดจะเชื่อมต่อกับSW420 Vibration Sensor Moduleเป็นอุปกรณ์รับการสั่นสะเทือน และใช้SW520D Tilt Sensor module เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณความเอียง โดยอุปกรณ์จะได้รับ 2 ค่า ได้แก่ค่าความสั่นสะเทือนและค่าความเอียง หากตัวอุปกรณ์ได้รับค่าทั้งสอง และค่าที่ได้รับมีค่าตรงกับปริมาณของค่าที่เราตั้งไว้อุปกรณ์จะรู้ทันทีว่าผู้สูงอายุกําลังตกอยู่ในอันตราย จากนั้นอุปกรณ์จะส่งเสียงดังผ่านBuzzer และส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น