การสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแผ่นเจลาตินปรับคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิภูมิ ไกรทอง, บัณฑิตา ฐิติภรณ์พันธ์, ญาดา หวานขัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแผ่นเจลาตินปรับคุณภาพน้ำ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดแทนนินที่สกัดด้วยตัวทำละลายและศึกษาการขึ้นรูปของแผ่นเจลาตินที่มีส่วนผสมของสารแทนนิน โดยจะสกัดสารแทนนินจากใบหูกวาง จากนั้นนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นเจลาตินเพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่น การละลายน้ำของแผ่นเจลาติน และประสิทธิภาพในการปรับคุณภาพของน้ำ โดยนำแผ่นเจลาตินไปทดสอบกับน้ำที่คุณภาพต่ำ โดยพบว่าแผ่นเจลาตินผสมสารสกัดแทนนินนั้นมีความสามารถในการปรับคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้นได้