การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อนำมาพัฒนาเป็นไฮโดรเจลเพื่อทดสอบการปลดปล่อยไนโตรเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพณัฐ ช่องรักษ์, ลลิตภัทร ทองวล, รุธิรา อยู่คง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยหอมทองนำมาพัฒนาเป็นไฮโดรเจลเพื่อปลดปล่อยไนโตรเจน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยไนโตรเจนของไฮโดรเจล การสกัดเพคตินทำได้โดยนำเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยหอมทองมาสกัดเพคติน ดัดแปลงจากวิธีของ Maran(2015) แล้วจึงนำเพคตินที่ได้มาละลายกับ Polyvinylpyrrolidone (PVP) ใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเพคตินต่อ PVP เป็น 1:0.2 1:0.4 1:0.6 1:0.8 และ 1:1 ตามลำดับ ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นนำไปทำปฏิกิริยา Esterification เพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมข้ามระหว่างโมเลกุล PVP กับเพคติน จะได้แผ่นไฮโดรเจลแห้ง หลังจากนั้นจึงมาบดเป็นผงเพื่อนำไปทดลองการปลดปล่อยไนโตรเจน คาดว่าไฮโดรเจลจะสามารถปล่อยไนโตรเจน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และสามารถช่วยลดการชะล้างไนโตรเจน ซึ่งมีส่วนช่วยในแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืน