การศึกษาและพัฒนาทรายแมวชนิดย่อยสลายได้จากผงเมล็ดลำไยผสมกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทรา รักพ่อ, กมลพัชร กันตา, จิรัชญา บุญยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรีวัลย์ ปันชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาทรายแมวชนิดย่อยสลายได้จากผงเมล็ดลำไยผสมกากกาแฟ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเมล็ดลำไยกับกากกาแฟในการผลิตทรายแมว 2. เพื่อศึกษาสมบัติของทรายแมวที่ผลิตจากผงเมล็ดลำไยผสมกากกาแฟ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานทรายแมวจากผงเมล็ดลำไยผสมกากกาแฟ โดยนำเมล็ดลำไยมาบดและอบแห้งมาผสมกับกากกาแฟในอัตราส่วน 1:0 , 0:1 , 1:1 , 2:1 , 4:1 และ 6:1 อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ด อบจนแห้ง และนำมาทดสอบการดูดซึมน้ำ การทดสอบการคงรูป การทดสอบการดูดซับกลิ่น การทดสอบการใช้งานจริง