การศึกษาอัตราส่วนระหว่างผงเปลือกทุเรียนต่อทรายที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลในการขึ้นรูปอิฐมวลเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวงข้าว อุ่นแสง, มิเคลล่า วิลสัน, อักษราภัค พงศ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา กลิ่นเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของผงทุเรียนต่อทรายในการขึ้นรูปอิฐมวลเบา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)เพื่อศึกษาโครงสร้างของผงทุเรียนและทราย 2) ศึกษาอัตราส่วนผสมของผงเปลือกทุเรียนต่อทรายที่เหมาะสมในการนำไปขึ้นรูปอิฐมวลเบา 3) เปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของผงเปลือกทุเรียนเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยมีขั้นตอนการทดลอง คือ 1)ศึกษาโครงสร้างของผงเปลือกทุเรียนและทรายด้วยกล้อง SEM 2) เตรียมผงทุเรียนโดยผ่านกระบวนการให้กลายเป็นผง 3) หาอัตราส่วนของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการผสม 4) ผสมอิฐมวลเบาตามอัตราส่วนต่างๆ 5) ทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐมวลเบาที่ได้ 6) เลือกอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมมาขึ้นรูปเป็นอิฐมวลเบาที่มีขนาดเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 7) นำอิฐมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และอิฐมวลเบาจากผงเปลือกทุเรียนไปทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเชิงกล จากการทดลองพบว่า 1)ผงทุเรียนและทรายมีโครงสร้างคล้ายกัน 2) อิฐมวลเบาที่ใช้อัตราส่วนของผงทุเรียน 50% มีประสิทธิภาพทางกายภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่นๆ 3) อิฐมวลเบาจากผงเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพทางกายภาพและเชิงกลเทียบเท่ากับอิฐมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)