การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าปิดแผลเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโนที่ประกอบด้วยเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร ไชยวุฒิ, รัตติเทพ จินา, พรรณปพร สอาดล้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา กลิ่นเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าปิดแผลเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโนที่ประกอบด้วยเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโน 2) ศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 3) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์สีเขียว Nepenthes mirabilis และพันธุ์สีแดง Nepenthes sanguinea

โดยมีขั้นตอนการทดลอง คือ 1) เก็บตัวอย่างของเหลวจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งสองพันธุ์แล้วนำไปกรองด้วยชุดกรองแบคทีเรีย (membrane filter) ที่ปลอดเชื้อขนาดช่องกรอง 0.2 – 0.45 ไมโครเมตร เก็บของเหลวที่กรองได้ไว้ในหลอดทดลองปราศจากเชื้อมีฝาปิด แล้วเก็บแช่แข็งที่ -20 ºC จนกว่าจะนำมาใช้ทดลอง 2) ทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยตัดกระดาษกรองเป็นแผ่นหนากลมนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งด้วยไอน้ำภายใต้ความดันและอบด้วยความร้อนจนแห้ง เติมเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงบนแผ่นกระดาษกรองรอจนแห้งแล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºC จากนั้นทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพโดยวิธี Disc diffusion นำเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลอดเชื้อไปเพาะเลี้ยงในเชื้อ Staphylococcus coagulase test negative, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa 3) ผลิตผ้าปิดแผลเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโนที่ประกอบด้วยเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

จากการทดลองพบว่า 1) เอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 2) เอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์สีเขียว Nepenthes mirabilis มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์สีแดง Nepenthes sanguinea