การศึกษาระบบแถวคอย กรณีศึกษา : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา เผือกพูนผล, ศุภศรินทร์ คณโฑเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการทำงานและศึกษาระบบแถวคอย ระบบการให้บริการปัจจุบันของสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ดำเนินการเกบรวบรวมข้อมูลเปนเวลา 10 วัน ผลการวิเคราะห์การ

เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ารูปแบบการเข้ามารับบริการของผู้มารับบริการ มีการแจกแจงแบบปัวส์ซง รูปแบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซง การให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ระบบรองรับผู้มารับบริการไม่จำกัด