การศึกษายับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของแทนนินในกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์นุช เนตรคุณ, ณัฐรดา สภาทอง, พิมลดา พุ่มพิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของแทนนินในกล้วยน้ำว้า ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคนั้นมีชีวิตที่เร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบาย เมื่อเกิดโรคภัยก็หันไปบริโภคยามากกว่าการบริโภคผักผลไม้ โดยอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ มีสาเหตุหลักจากการรับประทานอาหารที่มีจำหน่ายตามร้านทั่วไป ซึ่งอาหารที่รับประทานไปนั้นอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อนี้มักอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และมนุษย์ยังได้รับเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อม เชื้อ Escherichia coli เป็นเชื้อที่ปนเปื้อนง่าย การศึกษาผลไม้ที่สามารถยับยั้ง เชื้อ Escherichia coli เป็นผลไม้ที่มีสาร แทนนิน (Tannin) เป็นสารที่มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เนื่องจากกล้วยดิบมีรสฝาด มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคที่เรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย กล้วยสามารถหาได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการนำมาศึกษาทำการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเปรียบเทียบปริมาณแทนนินที่ได้จากการสกัดผลดิบของกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์นวล กาบเขียว กาบขาว ปากช่อง50 และมะลิอ่อง ในการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli ของแทนนิน ทดลองจากการสกัดแทนนินจากกล้วย โดยใช้เอทานอล 95% จำนวน 100 มิลลิลิตร ในกล้วย50กรัม นำไปปั่นเหวี่ยงและกรองเพื่อให้ได้สารละลาย ผลการทดลองที่ได้คือสารละลายที่สกัดจากกล้วยโดยมีปริมาณแทนนินที่แตกต่างกัน นำสารละลายที่สกัดได้ไปเพาะในเชื้อ Escherichia coli ด้วยวิธีการหยดและนำไปบ่ม สังเกตการเกิด clear zone โดยวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสที่เกิดขึ้น ผลการทดลองที่ได้คือ เกิดclear zone เป็นบริเวณใสรอบแผ่นชุบตัวยา ซึ่งแสดงถึงบริเวณที่เชื้อถูกยับยั้งการเจริญ การวัดขนาดของ clear zone (cm) จะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสที่เกิดขึ้นบนจานเลี้ยงเชื้อ โดยแต่ละสายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าดิบจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสที่เกิดขึ้นต่างกัน