สารประกอบเชิงซ้อนขนาดนาโนของพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโตซานและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นตัวนำส่งอินซูลินทางช่องปากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลภัทร กาญจนธนเศรษฐ, อธิภัทร อมรรัตน์ธํารงค์, สรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมาก จำเป็นจะต้องนำอินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด ซึ่งส่งผลเสียมากมาย คณะผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนขนาดนาโนของพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโตซานและ CMC เพื่อใช้เป็นตัวนำส่งยาอินซูลินที่สามารถตอบสนองต่อค่า pH โดยใช้วิธีการ Complex coacervation เพื่อทำให้อินซูลินถูกปลดปล่อยได้ในสภาวะที่เหมาะสมภายในลำไส้เล็กและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในที่สุด