การศึกษาประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นและเร่งการจับตัวของยางพาราของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส แซ่โง้ว, ธนาดล ศรีชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นและเร่งการจับตัวของยางพาราของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกเงาะเป็นโครงงานที่มีจุดประสงค์ 1).เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกเงาะในการระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของยางพารา 2).เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกเงาะในการเร่งการจับตัวของยาพารา

โดยวิธีการทดลองจะทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกเงาะหมักเป็นเวลา 20 วัน แล้วกรองสารด้วยผ้าขาวบางนำมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างยางพาราต่อน้ำหมักชีวภาพที่มีผลดีที่สุดในการเร่งการจับตัวและระงับกลิ่นของยางพารา นำยางพาราที่ได้ไปอบและตรวจสอบ ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณเถ้า ดัชนีค่าความอ่อนตัวและค่าความหนืด