การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเปลือกต้นประยงค์ในการยับยั้งเชื้อ Pyricularia oryzae ซึ่งเป็น สาเหตุในการก่อโรคไหม้คอรวงในข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรา เดิมทำรัมย์, จิดาภา สีหะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคัดเลือกสารสกัดในพืชที่มีผลประโยชน์ต่อการยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียในพืชและนําไปพัฒนา ต่อจนสามารถนําไปใช้ในการเกษตร เพื่อลดการไหม้คอรวงในต้นข้าว โดยสารสกัดจากต้น ประยงค์มักพบสารสกัดที่พบสารกลุ่ม Flavagline และ Bisamide ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงและ สามารถยับยั้งเชื้อรากลุ่ม Pyricularia oryzae ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อโรคไหม้คอรวงได้ใน โครงงานนี้จะกล่าวถึง ประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนเปลือกของต้นประยงค์ที่มีความ สามารถในการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae