การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดไพลและข่าที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเชื้อรา Phytophthora palmivora (butl) ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดโรคโคนเน่าในมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณรัตน์ ยางงาม, ภัทรพล เชื้อประทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรที่ปลูกมะละกอมักพบเจอกับปัญหาโรคที่เกี่ยวกับโคนเน่าในมะละกอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (butl) ทำให้มะละกอเกิดลักษณะใบเหี่ยวแห้ง ลำต้นเมื่อถอนดูจะไม่มีระบบรากคงเหลืออยู่ ผลของมะละกอจะเหี่ยวหรือสุกเหลืองก่อนแก่ เกษตรกรจึงหาทางออกโดยการใช้สารเคมีและเมื่อใช้ในระยะเวลานานเกินไปทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อต่อสารเคมี ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณสารเคมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ผลิตและผลผลิต เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้สืบค้นข้อมูล พบว่าไพลและข่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา โดยสารสกัดจากไพลและข่าจะประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญหลายชนิด ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้มีแนวคิดใช้สารสกัดจากไพลและข่าที่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora (butl) ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดโรคโคนเน่าในมะละกอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการลดการใช้สารเคมีในการแก้ปัญหาโรคโคนเน่าในมะละกอของเกษตรกร โดยทำการสกัดสารจากไพลและข่า จากนั้นเตรียมเชื้อรา phytophthora palmivora (butl) โดยเก็บตัวอย่างแยกเชื้อด้วยวิธี tissue transplanting และเลี้ยงเชื้อให้บริสุทธิ์ เมื่อได้สารสกัดจากไพล ข่าและเชื้อราที่บริสุทธิ์แล้ว นำมาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดไพลและข่าต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราด้วยวิธี Poisoned Food Technique และนำค่าที่ได้มาคํานวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา