การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเเอมโมเนียมซัลเฟตกับไดเเอมโมเนียมฟอสเฟตเพื่อใช้ยับยั้งการติดไฟของเชื้อเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุพร ธนจุติพร, จตุรพร ทวีทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าไม่สามารถเข้าไปปิดวาล์วได้และไม่สามารถควบคุมเพลิง เพราะ เป็นไฟไหม้สารเคมีที่ไม่สามารถใช้น้ำดับได้ ผู้จัดทำสนใจเรื่องการดับไฟด้วยสารเคมีหรือสารหน่วงไฟที่ทำปฏิกิริยาเผาไหม้ที่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อเพลิง