การศึกษาผลของการเสริมมะเขือเทศและมะละกอสุกในอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสีและการเจริญเติบโตของปลาทองออแรนดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรฟ้า เคนสุวรรณ, พิชชาพร จารพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาทองออแรนดาเป็นปลาทองที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมาเป็นเวลานาน เพราะมีสีสันที่สวยงามน่าดึงดูด สีของปลาทองออแรนดาจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปลาตัวนั้นๆ มีความสวยงามและมีราคาสูง เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยผู้เลี้ยงปลาทองยังประสบปัญหาในเรื่องสีของปลาทองไม่สวยงามตามที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ทำให้ราคาของปลาทองลดต่ำลง เนื่องจากปลาไม่สามารถสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ จึงต้องได้รับจากพืชหรือสัตวที่เป็นอาหารโดยตรง โดยมะเขือเทศและมะละกอสุกมีปริมาณคาโรทีนอยด์สูง ซึ่งปลาสามารถสะสมเม็ดสีเหล่าน้ีไว้ในตัวหรืออาจเปลี่ยนคาโรทีนอยด์เป็นสารสีชนิดอื่นได้ (Fox ,1957) การใช้มะเขือเทศเสริมในอาหารของปลาสวยงามเพื่อเร่งสีทำให้ปลามีสีสดเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีรายงานการใช้มะเขือเทศ เสริมในอาหารสัตว์น้ำ เช่น การเสริมมะเขือเทศในอาหารของปลาคาร์ฟ (พีระ และคณะ ,2559) จึงอาจจะนำมาผสมอาหาร ส่งผลทําให้ปลาทองออแรนดามีสีสันสวยงามมากขึ้นโดยไม่ เป็นพิษต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม