การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดเพศเมียต่อสัดส่วนเพศผู้ และการพัฒนาอาหารเสริมที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของจิ้งหรีด สำหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา เจริญไทย, ภัทราวดี ธรรมเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแมลงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จิ้งหรีดจึงเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการนำมาบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จิ้งหรีดเป็นแมลงขนาดกลางถึงใหญ่ มีปากแบบกัด หนวดยาว มีตารวม มีปีก ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เมื่อแรกเกิดจิ้งหรีดจะมี 2 เพศในตัวและหลังจากนั้นเมื่อถึงระยะลอกคราบครั้งที่ 5 จะมีการเปลี่ยนเพศเป็นเพศใดเพศ ในการที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีการเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตน้ำหนักสูงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของจิ้งหรีดเพศเมีย หากมีปริมาณจิ้งหรีดเพศเมียมากก็จะส่งผลให้น้ำหนักมากไปด้วย เนื่องจากจิ้งหรีดเพศเมียมีขนาดตัวและมีน้ำหนักมากกว่าจิ้งหรีดเพศผู้ ปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่เกษตรกรพบบ่อยคือการที่ปริมาณเพศเมียต่อสัดส่วนเพศผู้น้อยทำให้ผลิตจิ้งหรีดมีน้ำหนักน้อยและทำให้ขายได้ในราคาที่ไม่ดี สัดส่วนเพศของจิ้งหรีดมักถูกกำหนดโดยปัจจัยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเพศ อย่างไรก็ตามมีบางปัจจัยและเทคนิคที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนจิ้งหรีดเพศเมียในการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้จัดทำจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณสัดส่วนจิ้งหรีดเพศเมียต่อสัดส่วนเพศผู้และได้ทำการพัฒนาอาหารเสริมที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของจิ้งหรีด โดยในการศึกษาจะศึกษาปัจจัย ดังนี้ อุณหภูมิ ความชื้น แสง อาหาร และได้ทำการศึกษาชนิดของพืชที่จะนำมาทำอาหารเสริมได้แก่ ฟักทอง ผักบุ้งและใบมันสัมปะหลัง ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักของจิ้งหรีดเพื่อนำมาพัฒนาอาหารเสริมที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของจิ้งหรีด ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดเพศเมียและได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของจิ้งหรีด สำหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์