การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัค จักรีลา, ภัทร วิธานติรวัฒน์, กัญญารัตน์ เที่ยงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย เกียรติพิมล, กฤติกา บริรักษ์นรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพืชเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทดแทนพลาสติก และสามารถรับประทานได้ร่วมกับอาหาร ในโครงงานนี้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.เพื่อศึกษาสมบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวเร่แครอทที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ 2.เพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด และความสามารถในการละลายน้ำระหว่างแผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทกับพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และ 3.เพื่อทดแทนพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในการศึกษานี้ใช้อัตราส่วนพิวเร่แครอทต่อน้ำดังนี้ 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 100:0 ทำการเติมสารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ได้แก่ โซเดียมอัลจิเนต (Sodium Alginate) 4.32 กรัม และไซลิทอล (Xylitol) 5.4 กรัม

สรุปผลการทดลอง ได้ว่า 1.ฟิล์มรับประทานได้จากแครอทสามารถจับตัวกันมีสีและเนื้อสัมผัสคล้ายกับแครอท 2.จากการคำนวณหาค่าความหนาแน่น วัดความความทนต่อแรงดึงขาด สังเกตการละลายน้ำ พบว่า อัตราส่วนของพิวเร่แครอทส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม ความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด ความสามารถในการละลายน้ำ และ 3. สามารถใช้แผ่นฟิล์มรับประทานได้ทดแทนพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป