การประดิษฐ์แผ่นรองรองเท้าบูทจากน้ำยางพาราเพื่อลดอาการปวดเท้าของเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาดา เอ้งฉ้วน, วชิรวิทย์ เอ้งฉ้วน, บุญณิสา รัตนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์แผ่นรองรองเท้าบูทจากน้ำยางพาราเพื่อลดอาการปวดเท้าของเกษตรกรมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์แผ่นรองรองเท้าบูท เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นรองรองเท้าจากน้ำยางพารา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นรองรองเท้าจากน้ำยางพาราที่มีส่วนผสมโพแทสเซียมโอลิเอต โดยนำน้ำยางพาราอเนกประสงค์ปริมาณ 500 มิลลิลิตรมาผสมกับโพแทสเซียมโอลิเลตในปริมาณที่ต่างกัน โดยใช้ปริมาณ 5,7,10,14 กรัม ตามลำดับ นำไปขึ้นรูปแล้วเปรียบเทียบความหนาแน่น ความสามารถในการคืนตัว และความยืดหยุ่น