การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อออกแบบการเรียนการสอนตามผู้เรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรบดี โรจนานันท์, ศุภวิชญ์ กาสา, ภูริณัฐ พลอาสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ, ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองต่อพัฒนาการและความต้องการของผู้เรียนและคำนึงถึงปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล โดยเป็น Web Application และมีองค์ประกอบหลักคือ ระบบสุ่มข้อสอบ ระบบวิเคราะห์ผู้เรียน ระบบประเมินผู้เรียน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามแบบที่ชอบและได้ฝึกฝนกับแบบแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนได้ ได้รับความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้อง นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียน สามารถใช้เวลาเรียนได้คุ้มค่ามากขึ้น เเละสามารถช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาได้อีกด้วย