การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำลองการจัดสรรทรัพยากรน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร อนันต์, บรรณวิชญ์ ทีปสว่าง, ธนกฤต โอสถศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำยังขาดความสมดุล ยังคงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงหน้าฝนและเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงหน้าแล้ง อีกทั้งปัญหาทั้งสองอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินและการบริหารจัดการน้ำ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดจากโครงงานระบบจำลองการจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาประยุกต์ใช้โดยศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองการไหลของน้ำบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งอ้างอิงจากสมการ Shallow Water Equation ตลอดจนถึงการควบคุมการเปิดปิดของประตูน้ำในรูปแบบต่างๆบนซอฟต์แวร์ และนำมาทดสอบการทำงานบนแบบจำลองโมเดลอะคริลิคพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่ระบบจัดการน้ำที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด