ความน่าจะเป็นจากการสุ่มจุดยอด 3 จุดจากเส้นรอบวงของวงกลมแล้วเกิดรูปสามเหลี่ยมภายในจุดศูนย์กลางวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลจิรา งานวิวัฒน์ถาวร, ธันยพร ศรีชะรัง, ชนสิฏฐ์ พงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานความน่าจะเป็นจากการสุ่มจุด 3 จุดจากเส้นรอบวงของวงกลมเเล้วเกิดรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความน่าจะเป็นของการสุ่มจุด 3 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลมเเล้วเกิดรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ภายในโดยเริ่มศึกษาจากการสุ่มจุด 3 จุดจากจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมไปจนกระทั่งถึงรูป เหลี่ยมและพิจารณาให้ เข้าสู่ชั้น infinity และจะได้ความน่าจะเป็นของการสุ่มจุด 3 จุดแล้วเกิดรูปสามเหลี่ยมอยู่ภายในวงกลม