ความน่าจะเป็นของการสุ่มจุดสามจุดบนวงกลมที่ทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลางวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญสิตา ศรีชัย, อันนา สุทธิบัญชากุล, ธรรญญสรณ์ วศินวสุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อพิสูจน์ว่า หากสร้างเหลี่ยมปกติในวงกลมจนกระทั่งเข้าสู่อนันต์ โดยกำหนดจุด 2 จุด บนเส้นของ เหลี่ยมนั้น ๆแล้วลากเส้นผ่านศูนย์กลางสองเส้นโดยให้จุดที่กำหนดเป็นจุดปลาย จะเกิดส่วนโค้งขึ้นเมื่อลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่กำหนดและจุดที่อยู่ภายในส่วนโค้งจะเกิดสามเหลี่ยมที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง จะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดสามเหลี่ยมแนบในวงกลมที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลางเป็นเท่าใด