ผลของอัตราส่วนต่างๆของออกซินและจิบเบอเรลลินที่มีผลต่อการเจริญของถั่วงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา นนตะพันธ์, สิทธา สุนทราวาณิชกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮอร์โมนพืช คือ สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งในด้านการส่งเสริม และด้านการยับยั้ง

โดยมีฮอร์โมนพืชบางกลุ่มที่เมื่อนำมาใช้ร่วมกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่ และเมื่อใช้ในอัตราส่วนที่ต่างกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่ตามมาอีกเช่นกัน

โดยโครงงานนี้จะศึกษาอัตราส่วนของฮอร์โมนออกซินและจิบเบอเรลลินว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร และเมื่อนำมาใช้ร่วมกันในอัตราส่วนต่างๆแล้วจะมีผลอย่างไรบ้า

โดยฮอร์โมนทั้ง2นั้นเป็นสารสกัดหยาบที่ได้จากเมล็ดข้าวโพดและรากพืชตระกูลั่วซึ่งหาได้ทั่วไป

โครงานนี้จึงเหมาะกับเกษตรกรเพราะสามารถทำสารสกัดฮอรฺ์โมนได้ง่ายและต้นทุนตำ่ และหากใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้องจะสามารถเร่งการเจรืญของถั่วงอกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ทางคณะผู้จัดทำ วังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป้นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้สนใจในเรื่องฮอร์โมนพืชด้วย