ศึกษาปัจจัยในการดำรงชีวิตของมดเพื่อใช้ในการสร้างรังสำเร็จรูปต้นแบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ สร้อยระย้า, ธนวรรต วารีล้อม, กันตินันท์ กุลจิตติจรรยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มดเป็นแมลงในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักร

ขนาด ใหญ่ บางรังมีจ านวนประชากรมากถึงล้านตัว ซึ่งมดเป็นสัตว์ที่มีผู้คนน าไปเลี้ยง แต่ผู้ที่น ามดไป

เลี้ยงก็จะมีเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมดเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเลี้ยงยากและมีปัจจัยในการเลี่ยงมากมาย ขณะ

ผู้จัดท าจึงได้มีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มดพึงมีในการด ารงชีวิต เริ่มจากการที่เราจับมดตะลานมาเพื่อ

สังเกตพฤติกรรม ท าให้เราได้รู้ว่าปัจจัยนั้นก็จะมี อาหาร ความชื้นในรังของมด ขยะของมด และ

รูปแบบรังตามธรรมชาติของมด และเมื่อเราได้ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมดแล้วเราก็จะ

เริ่มท าการสร้างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของมดโดยเริ่มจากการหล่อปูนปลาสเตอร์เป็นชั้นๆและท าการ

สร้างถังขยะให้มด หาอาหารที่มดต้องกิน เราก็พบว่ามดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรังนี้ได้