ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพลิกกลับของขวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาติกา อารียานันท์, ภาวดี อภัยชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The water flip bottle เป็นการพลิกขวดที่มีน้ำอยู่ภายใน โดยการโยนขวดไปในอากาศทำให้ขวดเกิดการเคลื่อนที่แบบการหมุนและสามารถกลับมาตั้งได้อีกครั้งเมื่อเมื่อตกถึงพื้น จากการเคลื่อนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขวดมีการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพลิกกลับของขวดว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์เรื่องจุดศุนย์กลางมวล การเคลื่อนที่แบบหมุน ของไหล และโมเมนต์ โดยใช้โปรแกรมแทกเกอร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของขวด วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของของไหลโดยวิเคราะห์จากภาพสโตรโบสโคป และนำผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจุบัน