บรรจุภัณฑ์แคร์รอตผสมน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีเพื่อต้านการเกิดเชื้อราบนข้าวกล้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสวี แก้วแจ, ณิชา ศุกลรัตน์มณีกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์แคร์รอตผสมน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีเพื่อต้านการเกิดเชื้อราบนข้าวกล้อง โดยทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีด้วยวิธีการสกัดไอน้ำ จากนั้นขึ้นรูปแผ่นฟิล์มแคร์รอตทดสอบคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มทั้งในด้านความยืดหยุ่นและการต้านเชื้อราโดยมีตัวแปรต้นในการทดสอบเป็นปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี โครงงานนี้จัดทำเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องและต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคให้สามารถหลีกเลี่ยงเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังและสามารถต่อยอดบรรจุภัณฑ์นี้ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและจำหน่ายต่อไปได้