ตู้ฟักไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ ภูติโส, ธันยาภัทร์ แสนศรีมหาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง, บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ตู้ฟักไข่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้น มีระบบการแจ้งเตือนการฟักของไข่ กลับไข่ได้ มีบริเวณที่สามารถใช้ทำการส่องเชื้อไข่ได้ เพื่อที่จะนำไปใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟักไข่