ตู้นอนหยอดเหรียญอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมประสงค์ แก่นม่วง, ปฐิพงษ์ สินทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างแบบจำลองของตู้นอนหยอดเหรียญอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างตู้นอนหยอดเหรียญอัจฉริยะ

เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากอาการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องการพักผ่อนในระยะสั้นแต่ต้องการความปลอดภัยและไม่ต้องการจ่ายค่าที่พักในราคาเหมาทั้งคืน

การสร้างแบบจำลองจะทำการสร้างโดยอ้างอิงจากหลักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ใช้มีความรู็ผ่อนคลายและปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างไร้ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ตู้นอนยังทำงานด้วยระบบจัดการตนเองอัตโนมัติ

เช่นการปลุกอัตโนมัติ เป็นต้น