ถุงห่อผลไม้ป้องกันแมลงจากแผ่นฟิล์มแครอทด้วยสารสกัดแอนโนเนอีนจากใบน้อยหน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญทิพ ดอนสนธิ์, รุจาภา ชายสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทําโครงงานจึงมีวัตุตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถุงห่อผลไม้ป้องกันแมลง จากแผ่นฟิล์มแครอทด้วยสารสกัดจากน้อยหน่าในการป้องกันแมลงศัตรูพืช และศึกษาประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของถุงห่อผลไม้จากแผ่นฟิล์มแครอท เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากอย่างสิ้นเปลือง และนํานวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นทที่มาในการทําผลิตภัณฑ์ช้ินนี้ขึ้น