การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักสังกะสีในระบบสี RGB ด้วยคีเลตรูติน (Rutin : quercetin-3-rhamno-glucoside)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณพงศ์ แก้วเมือง, กันตพงศ์ รักษ์พงศ์, ปิยธิดา รักษามั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลหะหนักสังกะสีเป็นหนึ่งในสารพิษที่มีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุจากการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักสังกะสีในพื้นที่อุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์โลหะหนักสังกะสีต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักถูกต้องและแม่นยำสูง แต่เทคนิคการวิเคราะห์เหล่านี้ต้องมีผู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและต้องใช้สารในปริมาณมาก อีกทั้งเครื่องมือมีขนาดใหญ่ ราคาแพง และไม่สะดวกสำหรับกับการวิเคราะห์โลหะหนักในภาคสนาม ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักสังกะสีในระบบสี RGB ด้วยคิเลตรูติน เป็นโครงงานที่นำเอาลิแกนต์คิเลตรูตินที่สามารถสร้างพันธะกับโลหะหนักสังกะสีเกิดสารประกอบเชิงซ้อนรูติน ลักษณะสีเหลืองน้ำตาลที่มีความเสถียรทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบ โดยการศึกษาหาอัตราส่วนของสารประกอบเชิงซ้อนรูติน, ค่า pH ของสารละลายซิงค์คลอไรด์ในสารประกอบเชิงซ้อนรูตินและช่วงความเข้มข้นสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) เพื่อหากราฟมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาหาองศาของแหล่งกำเนิดแสง ระยะทางจากตําแหน่งแหล่งกําเนิดแสงถึงตําแหน่งตัวอย่างสารและระยะทางจากตําแหน่งตัวอย่างสารถึงเซนเซอร์อ่านค่าสี RGB เพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักถูกต้องและแม่นยำสูง ไม่จำเป็นต้องมีผู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและใช้สารในปริมาณน้อย เครื่องมือมีขนาดเล็ก ราคาถูก และสะดวกสำหรับกับการวิเคราะห์โลหะหนักในภาคสนาม