การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา รักษามั่น, ปาณิสรา พลจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) เป็นวิธีที่ออกแบบโดยใช้ google sketchup และสร้างขึ้นโดยใช้เซนเซอร์อ่านค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB สำหรับ Arduino เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่มีผลต่อค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB ในตัวอย่างน้ำยางที่มีการเติมสารมาตรฐานอัลบลูมินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ให้กราฟที่มีความเป็นเส้นตรงในช่วง 100, 200, 300, 400 และ 500 ppm และพบว่าในระบบการกระเจิงแสงสีแดง (Red = R) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.94, ในระบบการกระเจิงแสงสีเขียว (Green = G) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.92 และในระบบการกระเจิงแสงสีน้ำเงิน (Blue= B) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.92

จากการทดลองพบว่า เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้จัดทำโครงงานได้พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดโปรตีนได้แม่นยำ โดยพบว่าปริมาณโปรตีนที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 1.01% อีกทั้งตรวจวัดง่าย ทำได้รวดเร็ว พกพาได้สะดวก และลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติต่อไป

Development of Spectro RGB meter for protein Assay in natural rubber latex using light scattering determination method in RGB color system using Arduino (Spectro RGB meter) was a method designed using google sketchup and built using a readability sensor. Light Scattering Intensity in the RGB Color System for Arduino is a tool that can measure the protein content in natural latex. The efficacy of the protein content detector on the scattering intensity in the RGB color system in latex samples with the addition of al-luminate standard at different concentrations gave a graph of It was linear in the 100, 200, 300, 400 and 500 ppm ranges and found that in the red light scattering system (Red = R) the correlation coefficient was 0.94, in the green light scattering system (Green = G). The correlation coefficient is 0.92, and the blue light scattering system (Blue = B) gives a correlation coefficient of 0.92

From the experiment it was found that The detector for measuring protein content in natural latex by measuring the intensity of light scattering in an RGB color system using Arduino (Spectro RGB meter), which is a method developed by project organizers to accurately measure proteins. It was found that the protein content was 0.3 percent by weight per volume. It has a relative standard deviation of 1.01%, and is easy to measure, it is fast, easy to carry and reduces production costs. In addition, it can be applied in the natural rubber industry.