การพัฒนาเฝือกจากเส้นใยสกัดในเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณีรนุช สุดดวง, ปาริฉัตร เรืองไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเฝือกจากเส้นใยสกัดในเปลือกทุเรียนที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน เพื่อนำมาทดแทนการใช้เฝือกจากปูนปลาสเตอร์ โดยการใช้เฝือกจากเส้นใยสกัดในเปลือกทุเรียน เนื่องจากมีน้ำหนักค่อนข้างเบาและไม่หนักเท่าเฝือกปูน มีความยืดหยุ่นและไม่แตกร้าวง่าย มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ทำให้เกิดอาการคันเพราะความอับชื้น มีความสามารถในการทนต่อการดูดซึมน้ำได้ดีไม่เปื่อยยุ่ยง่าย อีกทั้งยังแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่นำมาสกัดเส้นใยในเปลือกทุเรียน ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเฝือกจากเส้นใยสกัดในเปลือกทุเรียน และทดสอบประสิทธิภาพของเฝือกจากเส้นใยสกัดในเปลือกทุเรียน