การเปรียบเทียบผลการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสงของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเปราะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมนวรรณ ญาณกิตติ์กูร, พลอยทับทิม ชื่นพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์กมล พลอ่อนสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสงของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นมะเขือเปราะ โดยวางแผนทดลองการจำนวน 3 แปลง แปลงละ 5 ต้น แบ่งเป็น 3 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ต้น โดยที่กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม(ไม่ใส่ปุ๋ย) กรรมวิธีที่ 2 ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสง (PSB) กรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทร์ โดยศึกษา การเจริญเติบโต โดยวัดความสูงต้น จำนวนใบ และผลผลิตด้วยการนับจำนวนผล วัดความสูงของผล ความยาวของผลและน้ำหนักของผล นำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาว่าสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสงทดแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตมะเขือเปราะได้หรือไม่