การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากสาบเสือ และตะไคร้หอมที่มีผลต่อหนอนใยผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรีย์ ด่านลี, ภานุเดช ขวาวงษ์, อภิชญา ประชุมวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรรัตน์ สิงห์นวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบที่ได้จากใบสาบเสือและตะไคร้หอมที่มีผลต่อหนอนใยผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสาร coumarin และeupatal ในใบสาบเสือ และสาร Verbena oil , lemon oil และ Indian molissa oil ในตะไคร้หอมที่มีผลต่อหนอนใยผัก และความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดในการกำจัดหนอนใยผัก เหตุผลที่ผู้ศึกษาทำโครงงานเรื่องนี้ เพราะต้องการจะศึกษาพืชที่หาได้ตามท้องถิ่นและยังเป็นพืชที่ไม่ค่อยนำมาใช้ประโยชน์ โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูล หาสารในใบสาบเสือและตะไคร้หอมที่มีผลต่อหนอนใยผัก และทำการสกัดสาร แล้วนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบหาสารที่เราต้องการว่ามีอยู่ในใบสาบเสือและตะไคร้หอมหรือไม่ โดยใช้วิธีการคือ การทำปฏิกิริยาการเกิดสีเมื่อทดสอบด้วยสารละลายวานิลลิน-กรดกำมะถัน จะพบว่า สารละลายเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน แสดงว่าในสารสกัดมีสารที่เราต้องการอยู่จริง จากนั้นเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 10%w/v , 15%w/v และ20%w/v แล้วนำไปทดสอบกับหนอนใยผัก ซึ่งมีประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมากทั้งช่วยกำจัดหนอนใยผัก และยังเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการเคมีอีกด้วย