สเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการปวดด้วยสารแคปไซซิน (capsaicin) จากพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา ชาญชัยวีระพันธุ์, ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการปวดด้วยสารแคปไซซิน (capsaicin) จากพริกขี้หนู • เพื่อศึกษาการสกัดสารแคปไซซินจากพริกขี้หนู • เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมพอลิแอลแลคติก แอซิดแคปซูลกักเก็บสารแคปไซซิน • เพื่อศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่เตรียมได้และแนวทางในการพัฒนาเป็นสเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการปวด โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาการสกัดสารแคปไซซินจากพริกขี้หนู ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลกักเก็บสารแคปไซซิน ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่เตรียมได้และแนวทางในการพัฒนาเป็นสเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการปวด