ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากโสนสมานแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชิตา เหล็กเพ็ชร์, ทวีพร โพธิ์สามต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีต้นโสนเป็นจำนวนมากและยังมีดอกโสนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด โดยทั่วไปจะนิยมนำดอกโสนมารับประทาน ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากนัก เนื่องจากสาเหตุนี้จึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับโสน หลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลพบว่าดอกโสนมีสรรพคุณทางยาช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งและยังมีสารจำพวก Flavonoid ที่มีฤทธิ์ในการรักษาบาดแผลได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำโสนมาศึกษาประสิทธิภาพในการสมานแผล

ทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์จากส่วนต่างๆของโสนว่ามีความสามารถในการช่วยสมานแผลหรือไม่และศึกษาสารสำคัญจากสารสกัดโสนที่มีฤทธิ์ในการสมานแผลเพื่อต่อยอดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสมานเเผล

โดยมีวิธีการคือเก็บส่วนต่างๆของโสนมาทำให้แห้งโดยการตากแดดและนำมาสกัดสารด้วยตัวทำละลายในที่นี้คือเอทานอลเเละเฮกเซน จากนั้นทำให้เข้มข้นโดยการนำไประเหยตัวทำละลายออกโดยวิธี Rotary evaporation จากนั้นเป็นขั้นตอนในการทดสอบฤทธิ์ในการสมานแผลของเซลล์ผิวหนัง เเละทดสอบพิษของสารสกัดจากโสนที่มีผลต่อเซลล์ผิวหนัง โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสท์

โดยผลที่ได้หลังจากการทดสอบกับเซลล์ไฟโบรบลาส์พบว่า เเต่ละส่วนของต้นโสนจะมีประสิทธิภาพในการสมานเเผลที่เเตกต่างกัน