ยูโฟเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์, บุญศิริ พรเจริญชัยศิลป์, นงนภัส ราวรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวัน แวงโสธรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"YOUphoria" is inspired by our team's concern about the mental health struggles in Thailand during the COVID-19 crisis. The purpose of this app is to help relieve stress triggered by COVID-19 and to help eliminate stress triggered by COVID-19 altogether. Our target groups are COVID-19 patients, COVID-19 survivors, relatives of COVID-19 patients, and people who are unemployed as a result of COVID-19 as they are most affected by the stress from COVID-19. We believe that this app is essential, especially during the pandemic, because it has the potential to mitigate stress and relax people whose stress is taking a toll on their mental health. We offer promising results, supported by scientific research, such as an 80% reduction in stress levels. We are able to achieve such high efficacy rates because of our curriculum, composed of 3 modules and 11 activities. Our 3 modules are positivity, gratefulness, and relaxation. In those modules, we've specifically arranged activities that aim to help users relax such as the Thankful Tree activity, the journaling activity, and the guided meditation activity. This app can be realistically applied in real life because it is an easily accessible and effective solution. This project would only require a device to work, and all activities are designed to be effortlessly executed at home. In conclusion, we aim to use this app as a solution to combat the escalating stress levels due to the COVID-19 pandemic.