ศึกษาศักยภาพในการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านตัวชี้วัดที่ได้จากการคำนวณผลตอบของสัญญาณสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิรวดี ถาวรบุตร, อี้ฝาน ก๋วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร, ศุภนิดา หอมพูลทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Young adults during the high school periods are at an age where they are learning to develop teamwork and collaborative skills that become more serious unlike in earlier periods of their lives. This experiment aims to investigate the collaboration between high school students while they actively collaborate in playing a computer game called Atari breakout. Furthermore, we also saw potential in using brain-to-brain synchrony as a biomarker for social dynamics. We recorded brain signals real-time and investigated brain-to-brain synchrony between student pairs (aged 12-17) as a result of their collaboration. We use a naturalistic approach to investigate this by recording in a real school environment while using practical EEG equipment called Muse, which is a consumer-grade device. From the raw EEG data obtained from the recordings, we preprocessed them using band-pass filters and decomposed the signal into different power bands which enable us to identify the different types of waves present in the signal (alpha, beta, delta and theta). We also computed synchronization indexes using two methods: normalized cross-correlation and phase-locking value. After preprocessing, we moved on to data analysis by performing correlation functions between the EEG data and each individual’s self-reported Social Interaction Anxiety Score (SIAS), along with creating linear regression models to predict their SIAS using synchronization indexes, individual’s closeness to partner, their self-reported extroversion score from the Eysenck questionnaire, and gaming proficiency. Results showed statistical significance for the model obtained from the synchronization index from beta waves which are related to focus and engagement, which might be a result of collaborating with their partner. This experiment in brain-to-brain synchrony has the potential to be applied in understanding social dynamics between students and optimizing efficiency in group work.