การพัฒนาอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (MS) ด้วยสารสกัดหยาบจากผักชายา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองกานต์ คนชม, ศิวกร วงศ์ประเสริฐ, ณัฐชยา จันทะเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog ด้วยสารสกัดหยาบจากผักชายาที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดยสกัดสารสกัดหยาบจากผักชายาด้วยตัวทำละลายน้ำ ระเหยตัวทำละลายด้วย Rotary Evaporator แล้วนำมาผสมกับอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog ในอัตราส่วนที่ต่างกัน คือ 0% 1% , 2% ,3% ,4% และ 5% ตามลำดับ จากนั้นนำมาวัดผลการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พบว่า ลักษณะทางกายภาพหลังการสกัดของสารสกัดหยาบจากผักชายา เป็นสารละลายสีน้ำตาลอมเขียว ค่าความเป็นกรด-เบส(pH) เท่ากับ 6.52 และค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ xx การวัดค่าเปอร์เซ็นต์การงอกต่อความชันในการงอกของอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบจากผักชายาในอัตราส่วน 0%, 1%, 2%, 3% ,4% และ 5% มีค่าเท่ากับ 8.33% , 33.33%, 33.33%, 41.67%, 41.67% และ 58.33% ตามลำดับ จำนวนรากเฉลี่ยสูงสุดจากอัตราส่วน 5% เท่ากับ 3.25 ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดจากอัตราส่วน 5% เท่ากับ 6 มิลลิเมตร ความยาวลำต้นเฉลี่ยสูงสุดจากอัตราส่วน 5% เท่ากับ 8.83 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารเพาะเลี้ยง Murashige and Skoog โดยผสมกับสารสกัดหยาบจากผักชายาซึ่งมีสารเร่งจำพวกสารเร่งทางเคมี ฮอร์โมนพืช เป็นส่วนประกอบ