การพัฒนาหอพักให้เป็น Smart dormitory ในด้านของความปลอดภัย โดยใช้กรณีศึกษาหอพักล้านนาหกโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence of Things (AIoT).

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยาภรณ์ เอกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กตเวที ธรรมลังกา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันมีความทันสมัยและฉลาดขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย การพัฒนาหอพักให้เป็น Smart dormitory ในด้านของความปลอดภัย โดยใช้กรณีศึกษาหอพักล้านนาหกโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence of Things (AIoT). เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Artificial Intelligence (AI) เข้ากับ Internet of Things (IoT) เพื่อให้การดำเนินงาน IoT มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น บ้านสมาร์ทโฮม