การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษสำหรับการวัดประมาณไตรกลีเซอไรด์และกลูโคสพร้อมกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนิสา โล, พิชญ์ณิยา สิทธิฤทธิ์กวิน, ล้ำตะวัน พยัพตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณุจุฑา ธรรมสุเมธ, สุดเขต ไชโย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และกลูโคส (Glucose) เป็นสารที่จำเป็นต่อการตรวจวัดเพื่อนำไปสู่การประเมินสุขภาพเบื้องต้นและในเชิงลึก ในการตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และกลูโคสมีหลากหลายรูปแบบทั้งตรวจที่โรงพยาบาลหรือเครื่องตรวจด้วยตนเอง แต่การตรวจเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาชุดตรวจซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยสี (colorimetric analysis) ในการตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และกลูโคสด้วยเช่นกัน ซึ่งการตรวจหาปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และกลูโคสสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตามส่วนมากผู้คนมักจะตรวจแยกชนิดกันทำให้ละเลยการตรวจนี้ไป ทีมผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคบนฐานกระดาษ (Microfluidic paper-based analytical devices) เพื่อให้สามารถตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และกลูโคสได้พร้อมกันรวมถึงหาความแม่นยำของอุปกรณ์ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ด้วยสี จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคบนฐานกระดาษสามารถตรวจตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และกลูโคสได้พร้อมกันได้ภายใน 10 นาที โดยในการตรวจวัดปริมาณกลูโคสมีช่วงความเป็นเส้นตรง คือ 2.5-150 mg/dL ซึ่งครอบคลุมระดับน้ำตาลของบุคคลทั่วไปจนไปถึงบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน โดยมีความไวในการตรวจเป็น 19.925 และมีขีดจำกัดการตรวจวัดอยู่ที่ 2.05 mg/dL และในการตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ช่วงความเป็นเส้นตรง คือ 0 – 500 mg/dL ซึ่งครอบคลุมระดับไตรกลีเซอไรด์ของบุคคลทั่วไปจนไปถึงบุคคลที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูง โดยมีความไวในการตรวจเป็น 0.0426 และมีขีดจำกัดการตรวจวัดอยู่ที่ 147.18 mg/dL อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้คนทั่วไปสามารถเช้าถึงการตรวจวัดได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค