การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดตะกั่วที่สามารถแจ้งเตือนเวลาในการเปลี่ยนตัวดูดซับในอุปกรณ์กรองน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์, ปรินทร สุวรรณทวี, สุชานันท์ กาญจนารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งเกิดจากน้ำทิ้งของโรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก หากร่างกายได้รับตะกั่วเกิน 15-20 ไมโครกรัม/เดซิลิตร จะมีผลต่อสุขภาพได้ไม่ว่าจะเป็น การทำงานของระบบประสาทลดลง หรือทำให้นิ้ว ข้อมือ และข้อเท้าอ่อนแรง เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ทำโครงงานเรื่อง ‘การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียโดยใช้เครื่องกรองน้ำประกอบจากวัสดุหาง่ายในครัวเรือน’ เป็นโครงงานที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการกำจัดตะกั่วในน้ำอุปโภคบริโภค โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายอย่างเปลือกไข่เป็นตัวดูดซับในอุปกรณ์กรองน้ำที่สามารถนำไปติดตั้งกับก๊อกน้ำตามบ้านเรือนได้ อย่างไรก็ตามโครงงานดังกล่าวยังประสบปัญหาก็คือ ไม่สามารถระบุอายุการใช้งานของตัวดูดซับได้ ทำให้ไม่ทราบเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวดูดซับ ในโครงงานนี้ ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาในการเปลี่ยนตัวดูดซับในอุปกรณ์กรองน้ำ โดยงานนี้จะทำการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดตะกั่วซึ่งอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมี โดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบ Screen Printed Carbon-Graphene เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในปริมาณน้อย ใช้งานง่าย และมีราคาถูก โดยจะใช้บอร์ด Arduino ในการให้ความต่างศักย์แก่ขั้วไฟฟ้าในระยะเวลาหนึ่งแล้ววัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ได้ ประมวลผล แล้วแสดงผลแจ้งเตือนเวลาในการเปลี่ยนตัวดูดซับทางสมาร์ทโฟน