สบู่กระดาษจากกระชายและขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษศิณี จิตไพทูล, ธนัญชนก ศิริพันธ์, ภัทรภร สิทธิลีลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดารา สมบัติมาก, นรารักษ์ สังข์พราหมณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สบู่กระดาษจากกระชายดำและขมิ้นชัน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการทำสบู่กระดาษจากสมุนไพร ซึ่งสะดวกต่อการพกพาและใช้งานในชีวิตประจำวัน และสามารถป้องกันเชื้อโรคจากการใช้สบู่ในสถานที่สาธารณะ

ในปัจจุบันสบู่ส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากและเป็นสารที่รุนแรง การใช้สบู่ในพื้นที่สาธารณะสามารถเกิดโรคติดต่อทางผิวหนังผ่านการสัมผัสภาชนะของขวดสบู่ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการทำสบู่กระดาษจากสมุนไพรเพื่อลดสารอันตรายในการใช้งานและสามารถยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคกลากเกลื้อน 3 ชนิดคือ Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum และ Epidermophyton floccosum ซึ่งในขมิ้นชันและกระชายมีสารที่ยับยั้งเชื้อราเหล่านี้คือ pinostrobin ,tumerone, zingerene, bissboline, zingiberene, (+)- sabinene, alpha-phellandrene, curcumone, curcumin

เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจถดถอย การผลิตสบู่กระดาษใช้เองเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถลดการสัมผัสกับเชื้อโรคในที่สาธารณะ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ส่วนนึงเพราะวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดและเป็นการสนับสนุนการนำวัสดุจากธรรมชาติที่ผลิตได้เองอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด