การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของแผ่นกระดาษจาก ดอกธูปฤๅษีที่ผสมไคโตซานสกัดจากเปลือกปูและไม่ใส่ไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ โชคชัย, ธีรนาฎ ภูมิเวียงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมเราพบปัญหาไขมันและน้ํามันที่แขวนลอยจากการประกอบอาหารในครัวเรือนแล้วเท น้ํามันลงมาตามท่อน้ําและปล่อยลงตามแหล่งน้ําในชุมชน จึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไขมันและน้ํามันที่แขวนลอยอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ความสวยงามและทัศนียภาพลดลงขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศลงสู่น้ำเนื่องจากคราบ ไขมันและน้ํามันจะขัดขวางการ􏰁่􏰂งผ่านของแสงแดดแล้วยังทําให้พืชน้ํสาังเคราะห์แสงได้น้อยลงส่งผลให้ ปริมาณออกซิเจน ที่จะได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชลดลง การลดลงของ ออกซิเจนในแหล่งน้ํา ส่งผล กระทบต่อการดํารงชีวิตของ สัตว์น้ํา และอาจก่อใหัเกิดการเน่าเสีย เนื่องจากเกิดการย่อยสลาย แบบไร้อากาศและปลดปล่อยก๊าซหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นความสําคัญของแผ่นดูดซับน้ํามันโดยการใช้พืชที่มีเส้นใยที่หาได้ง่ายแทนการใช้วัสดุ สังเคราะห์ที่มีราคาสูงในที่นี้คือ ดอกธูปฤๅษี มาเป็นวัสดุธรรมชาติที่จะทําการศึกษา เนื่องจากมีลักษณะเป็น เส้นใยที่สามารถเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถลอยตัวบนน้ําได้ หาได้ง่ายในชุมชนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่หามารถจะนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชนได้ (ไมตรี จิรไมตรี, 2551) และดอกธูปฤๅษีมีคุณสมบัติพิเศพที่สามารถดูดซับน้ํามันได้ดีและมีความเป็นโครงสร้างนาโนที่ผิวของวัสดุ(วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2560)

ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นจึงทําให้คณะผู้จัดทํา สนใจที่จะศึกษาการทําแผ่นกระดาษดูดซับน้ํามันจากดอก ธูปฤๅษีโดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ํามันของแผ่นกระดาษที่ผสมไคโตซานจากเปลือกปู และไม่ใส่ไคโตซาน