การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตของกระดองปลาหมึกและเปลือกไข่ไก่ในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์, นนสิการ มหามาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทพนฤทธิ์ สุเภาแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีสาเหตุมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และนำเทคโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ โดยทำให้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาทิเช่น การปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้น้ำเน่าเสีย โดยฟอสฟอรัสในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออร์โธฟอสเฟต เมื่อมีการปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำ ฟอสฟอรัสจะกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชน้ำการแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำของพืชน้ำเหล่านี้ทำให้แสงสว่างไม่สามารถส่องผ่านลงไปในน้ำได้ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลานในน้ำลดลง จึงทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมปริมาณของฟอสฟอรัสที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำให้มีปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต และ แคลเซียมออกไซต์ จากกระดองปลาหมึกและเปลือกไข่ไก่และเพื่อเปรียบเทียบการดูดซับฟอสเฟตของกระดองปลาหมึกและเปลือกไข่โดยจะเลือกใช้กระบวนการทางเคมีโดยในการทำโครงงานโดยจะมีวิธีการดำเนินงานโดยการดูดซับฟอสฟอรัสในรูปของออร์โธฟอสเฟตที่อยู่ในน้ำทิ้งโดยการเปรียบเทียบการดูดซับบนแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่กับกระดองปลาหมึก ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการลดปริมาณของฟอสเฟตรวมทั้งลักษณะของน้ำทิ้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ตลอดจนศึกษาการบําบัดให้น้ำมีคุณภาพที่ดีพอก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่ทําให้คุณภาพของแหล่งน้ำเสื่อมสภาพลงและน้ำทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วอาจนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง