การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพ จากแป้ง 4 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทอง สุขหุ้ม, อรณิชา บุดดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาระยะเวลาในการย่อยสลายทางชีวภาพและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการย่อยสลายของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งทั้ง 4 ชนิดได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียว