การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสร้างเม็ดสีเมลานิน โดยศึกษาจากหม่อนหรือมัลเบอร์รี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรกานต์ พุฒธรรม, ชุติกาญจน์ จันตะ, จิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารในใบหม่อน ดังนั้นในโครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสามัลเบอร์โรไซด์เอฟในใบหม่อน