การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพ จากแป้ง4ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทอง สุขหุ้ม, อรณิชา บุดดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้แผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งที่มีระยะเวลาย่อยสลายทางชีวภาพเร็วและมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการย่อยสลายน้อยที่สุด