การหาสูตรทั่วไปของการหาจำนวนพจน์จากการกระจาย (X+Y+Z)^n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อฟ๊าฟ มันยูนุ, อารีฟีน เด็งพาแน, นูรุลอิฮซาน อีซอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมมัดซอฟี ดอเลาะตาเฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์การหาสูตรทั่ว ไปของการหาจำนวนพจน์จากการกระจาย(X+Y+Z)^n ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาวิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับการหาจำนวนพจน์จากการกระจาย (X+Y+Z)n แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการหาจำนวนพจน์จากการกระจาย(X+Y+Z)^n ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการหาจำนวนพจน์จากการกระจาย(X+Y+Z)^n การดำเนินการเริ่มจากการร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินในการเลือกเรื่องที่จะทำแล้วมีการแบ่งงานไปศึกษาหาข้อมูล และดำเนินการหาสูตรทั่วไปในหัวข้อที่ได้รับหมอบหมาย หลังจากนั้นนำผลที่ได้จากการหาสูตรทั่วไปมาสรุป วิเคราะห์แล้วเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงาน