เปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักจากแหนแดง เมล็อกทุเรียน และเปลือกกล้วยรวมกันกับปุ๋ยสต๊อก AB ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวิชญ์ สากุล, ณัฐวรรธน์ ตันติบรรพกุล, ธัญวิสิษฐ์ สัญญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการปลูกแบบไฮโดรคอนิกจะใช้ปุ๋ยสต๊อก AB ในการปลูกซึ่งจะมีสารไนเตรทที่มีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งตกค้าง เราจึงได้หมักปุ๋ยจากแหนแดง เปลือกกล้วย และเปลือกทุเรียนรวมกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยกับปุ๋ยสต๊อก AB ว่าปุ๋ยไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน