เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำในระบบการกลั่นpyrolysisกับน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำจากการtransesterificationจากน้ำมันพืชเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์ธิดา ยงค์สุรีย์, ปุณฑรา วิจิตร, เขมินทรา เชื้อเขา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำในระบบการกลั่นpyrolysisกับน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำจากการtransesterificationจากน้ำมันพืชเหลือใช้